Četvrtak, Travanj 15, 2021

Jedan od segmenata bitnih za izradbu strategije razvoja Hrvatske zajednice Herceg Bosne jesu pitanja u vezi s poljoprivrednom proizvodnjom. sa svih društvenih aspekata, od proizvodnih, ekonomskih, razvojnih, ekoloških pa čak i demografskih.
Radi elaboriranja svih ovih pitanja te sagledavanja mogućnosti tekućeg perspektivnog i održivog razvoja i uključivanja u razvojne mogućnosti unutar širih regionalnih, upriličeno je savjetovanje na temu: Strategija integralnog i održivog razvoja poljoprivrede i proizvodnje hrane. Savjetovanje je održano u Neumu 16. listopada 1998. godine.
Bosni i Hercegovini su dane znatne prirodne okolnosti (tlo i klima) za veću, raznovrsniju i djelotvorniju poljoprivrednu proizvodnju. Ona ima svoje mediteransko, nizinsko, brdsko-planinsko i planinsko područje. I pored činjenice da ima pogodne uvjete za razvitak poljoprivrede, ona se nije razvijala tempom kao ostale gospodarske djelatnosti. Naprotiv, taj razvitak je bio sporiji. Agrarna politika u minulom vremenu nije bila odgovarajuća, preferirala je društveni sektor, iako su proizvodni kapaciteti, zemljište (95 %) i stočni fond (98 %), bili u posjedu seljaka.

Posljedice minulog rata bile su u poljoprivredi vrlo teške i brojne. One su se očitovale značajnim smanjenjem obujma poljoprivredne proizvodnje, te povećanjem uvoza gotovo svih poljoprivrednih proizvoda. Bitne pretpostavke za brži i postojaniji razvitak poljoprivrede u Bosni i Hercegovini su: provedba djelotvorne obnove poljoprivrede; izrada, usvajanje i ostvarivanje dugoročne strategije održivog razvitka poljoprivrede; definiranje, usvajanje i provedba cjelovitoga i konzistentnog koncepta agrarne politike; usvajanje propisa za djelotvornu provedbu obnove, rekonstrukcije i razvitka poljoprivrede; ustrojavanje i osposobljavanje institucija za provedbu nove strategije razvitka poljoprivrede.

PANORAMA NEUMA

Panorama Neuma

Savjetovanje u Neumu, na kome su sudjelovali poznati znanstveni djelatnici iz domene agrarne znanosti, dalo je niz konkretnih prijedloga za rješavanje nastalih problema u agraru, te ustanovljavanju putova i akcija za odgovarajuće djelovanje u budućnosti. U ovom broju Znanstvenoga glasnika oni se predstavljaju javnosti.

Savjetovanje je imalo teme i uvodničare:
dr. sc. Marko Tadić – Poljoprivreda u Bosni i Hercegovini
dr. sc. Vladimir Trninić – Prirodni i društveno-gospodarstveni čimbenici poljoprivrede i proizvodnje hrane
dr. sc. V. Grbavac, dr. sc. M. Arapović, dr. sc. I. Pavlović –Važnost info komponente u strategiji razvitka hrvatskog poljodjelskog sustava F BiH/BiH na pragu 21. stojeća
dr. sc. Miroslav Tratnik – Gospodarsko vrednovanje proizvodnje resursa u poljoprivredi i značenje u strategiji razvitka
Zdenko Mihić, dipl. ing. – Obnova hortikulturne proizvodnje na području općina s hrvatskom većinom u Mostaru.
Mirko Mihaljević i Ankica Čečur – Stanje poljoprivrede na području
Hercegbosanske županije - Mogućnost razvitka poljoprivrede u općini Prozor-Rama
mr. sc. Ivo Grgić i dr. sc. Vjekoslav Par – Budućnost poljoprivrede Odžak
dr. sc. V. Par, J. Jurčak, T. Budin – Praćenje društveno-gospodarskih obilježja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
dr. sc. Davorin Hrsto – Financijski pokazatelji poljoprivredno-prehrambenog
sustava i utjecaj na razvitak poljoprivrede
mr. sc. Stjepan fra Petar Krasić – Proizvodnja hrane s motrišta morala
V. Bićanić, M. Božić, M. Rakić – Strategija razvitka poljoprivrede i proizvodnje hrane s motrišta svjetskog tržišta i međunarodnih gospodarstvenih integracija
dr. sc. Željko Šuman – Međunarodni trgovinski aspekti i utjecaji na koncipiranje strategije razvitka poljoprivrede
dr. sc. Mate Brstilo – Veterinarstvo Republike u tranziciji
dr. sc. P. Grahovac – Poljoprivreda i gospodarski razvitak Republike Hrvatske
dr. sc. Vlado Puljiz – Naslijeđe, aktualno stanje i budućnost hrvatskog sela
dr. sc. Đurđica Žutinić – Značenje obrazovanja za razvitak obiteljske poljoprivrede
dr. sx. Josip Defilippis – Poljoprivreda i selo u strategiji razvitka
dr. sc. Stipe Radinović – Osobitost i strategija razvitka poljoprivrede na području krša
dr. sc. Ante Milanović – Veterinarska služba F BiH
dr. sc. Miroslav Arapović – Poticajne predodžbe za projekt strategije poljoprivrede HB
dr. sc. Frane Tomić – Natapanje u održivoj poljoprivredi
dr. sc. Mato Goluža, Ivan Goluža, Tatjana Lončarski – Opskrba vodom uvjet demografskog i gospodarskog razvitka
dr. sc. Zlata Aničić – Suvremene tehnologije u održivoj poljoprivredi
dr. sc. Jakov Pehar – Obrazovanje i znanost u integralnom razvitku poljoprivrede
dr. sc. I. Bogut, dr. sc. S. Bogut, S. Ivanković, dipl. ing. – Onečišćenje voda teškim metalima i njihovo djelovanje na zdravlje riba i ljudi
Ivan Ostojić, dipl. ing. – Problemi u zaštiti bilja na području Hercegovine
dr. sc. Ivo Miljković i dr. sc. Zlatko Čmelik – Nove tehnologije intenzivnog uzgoja trešanja
Dijana Vego, dipl. ing. – Voćarstvo Hercegovine; perspektive razvitka
Višnja Musa, dipl. ing. – Mikrobiološke karakteristike tala pod trajnim nasadima vinove loze agroekološkog područja Hercegovine
Matej Živković, dipl. oec. – Proizvodnja duhana kao generator općeg gospodarskog razvitka Bosanske Posavine
Stjepan Prgomet, dipl. vet. – Prijedlog programa rada na promicanju ovčarstva
I. Bogut, S. Ivanković, J. Grbavac – Mogućnost uzgoja riba u hidroakumulacijama i moru na području Hrvatske zajednice Herceg Bosne
dr. sc. I. Kolak, Z. Šatović i H. Rukavina – Mogućnost proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na području Kaštela
Stanko Ivanković, dipl. ing. – Stanje u stočarskoj proizvodnji na području Herceg Bosne
Ivan Katalinić, Ugo Toić, Ivka Veić – Model organiziranja savjetodavne službe
Republike Hrvatske i njezina uloga u razvitku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
Milan Antolović, dipl. ing. – Temeljne postavke za razvitak poljoprivrede Istarske županije do 2010. godine.

Savjetovanje je imalo teme i uvodničare:
1. prof. dr. Ante Markotić – Hrvatska demografska situacija u Bosni i Hercegovini
2. mr. Snježana Musa Gadžić – Prirodni preduvjet koncentracije stanovništva Bosne i Hercegovine
3. prof. dr. Pavo Živković i Matej Živković, dipl. oec. – Demografske promjene na Bosansko Hercegovačkom prostoru kroz povijest
4. prof. dr. Marko Tadić – Hrvati u Bosni i Hercegovini – statička demografsko-gospodarska analiza
5. mr. Nenad Pokos – Demografski razvoj Bosansko Hercegovačkih Hrvata po manjim prostornim cjelinama
6. prof. dr. Jakov Gelo i doc. dr. Anđelko Akrap – Demografske i druge implikacije migracijskih tokova između Bosne i Hercegovine i Hrvatske
7. Rudi Tomić – Gospodarstveni razvitak Hrvatske zajednice Herceg Bosne – pogled iz daljine
8. prof. dr. Marko Beroš – U Europu tranzicijom do ravnomjernijeg i održivog razvitka
9. prof. dr. Mila Gadžić – Tranzicijski problemi gospodarstva Bosne i Hercegovine.

ZNANSTVENI GLASNIK

Znanstveni glasnik