Četvrtak, Travanj 15, 2021

Uvod

Nakon demokratskih izbora 1990. godine u Bosni i Hercegovini je registrirano 377 dnevnih listova, novina, časopisa i drugih izdanja, 54 lokalne radijske postaje i četiri televizijske postaje, jedna novinska agencija i republička Radiotelevizija Bosne i Hercegovine s tri programa. Do 1992. godine u Sarajevu je postojala Radiotelevizija Sarajevo (tri radijska i dva televizijska kanala). Tijekom rata Srbi su utemeljili srpsku radioteleviziju u Bosni i Hercegovini. Iako je RTV Bosne i Hercegovine imala javnu ambiciju biti servis cijele zemlje, u biti je bila bošnjačka televizija koja je pokrivala signalom teritorij pod nadzorom bošnjačke Armije Bosne i Hercegovine.

RADIO HERCEG BOSNE LOGO

Cilj i razlozi osnivanja Hrvatskog radija Herceg Bosne

Hrvatski radio Herceg Bosne osnovan je Odlukom o osnivanju Radija Hrvatske zajednice Herceg Bosne za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja (Narodni list HZ HB, broj 5/92).
Prvi ravnatelj Hrvatskog radija Herceg Bosne bio je Zlatko Prlenda. Radio je počeo emitirati program 1. svibnja 1993. godine u Mostaru, u vrlo nepovoljnim uvjetima, kada je u pitanju informiranje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Naime, do tog dana Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu imali niti jednog značajnijeg medija, ne samo kada su u pitanju elektronički mediji, nego mediji uopće. Uoči rata u Bosni i Hercegovini od ukupno 52 lokalne radijske postaje samo se na nekolicini njih govorilo hrvatskim jezikom. Kada se cjelokupan medijski sustav u Bosni i Hercegovini na početku rata podijelio na tri dijela, srpski, muslimanski i hrvatski, samo je šest općinskih, lokalnih radijskih postaja ostalo pod utjecajem Hrvata. Bile su to: Radio Livno, Radio Posušje, Radio Mostar, Radio Čapljina, Radio Ljubuški i Radio Orašje. Sa 15 odašiljača (od čega 5 u Republici Hrvatskoj), koji su omogućili praćenje radijskog signala na gotovo čitavom području Bosne i Hercegovine i dobrom dijelu Republike Hrvatske, Hrvatski radio Herceg Bosne svakodnevno je informirao javnost o ratu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući brojnih dopisnicima (55) Hrvatski radio Herceg Bosne imao je aktualne informacije sa svih područja gdje se ratovalo, gdje se novinari nisu mogli slobodno kretati. Također, treba istaknuti podatak kako u takvim okolnostima i uvjetima rada, posve pokidanih veza i informativne blokade, Hrvatski radio Herceg Bosne zajedno s već spomenutim općinskim radijskim postajama, uspješno je razbijao informativnu blokadu nametnutu ratom. Zbog svih tih činjenica pojava Hrvatskog radija Herceg Bosne značila je, ne samo boljitak za cjelokupno informiranje, nego i veliki poticaj sveukupnoj borbi hrvatskog naroda za svoju opstojnost. Bio je to, jednom riječju, medij koji je informativno, a i drukčije, povezivao hrvatski narod. Iako je u početku nailazio na mnoge probleme, Hrvatski radio Herceg Bosne krupnim je koracima pravio sebi put i osigurao važnu poziciju u ukupnom medijskom sustavu Bosne i Hercegovine. Hrvatski radio Herceg Bosne kroz sve ove godine bio je i ostao središnji medij hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, medij kojeg su dobrim dijelom slušali i pripadnici drugih naroda u Bosni i Hercegovini.

Statusne promjene Hrvatskog radija Herceg Bosne

Dana 9. siječnja 1995. godine Vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne donijela je odluku o utemeljenju JP HRT HB od JP Hrvatski radio Herceg Bosna - Slobodna i JP Odašiljači i veze Hrvatske Republike Herceg Bosne. Na istoj sjednici Vlada je imenovala za v.d. ravnatelja JP HRT H-B Ivana Čuljka.
Odluku Vlade HR HB potvrdilo je Predsjedničko vijeće HR HB na sjednici održanoj 13. siječnja 1995. godine. Predsjedničko vijeće HR HB sugeriralo je v.d. ravnatelja JP HRT HB da u uspostavi, organiziranju i djelovanju JP HRT HB polazi od sljedećih stavova:
1. Izgradnja jedinstvenog poduzeća: radija, televizije i odašiljača
2. Izgrađivati JP po ugledu na ustroj HRT, uvažavajući posebnosti HRT HR HB
3. Prioritet je potrebito staviti na organiziranje televizije Hrvatske Republike Herceg Bosne
4. Izgradnja autonomnog sustava
5. Uspostava kontakta s RTV Sarajevo glede mogućeg zajedničkog korištenja opreme i prijenosnih sredstava i korištenja II. kanala RTV Sarajevo
6. Osiguranje međunarodne legalizacije Hrvatske radiotelevizije Hrvatske Republike Herceg Bosne, posebice ako se ne postigne dogovor s RTV Sarajevom
7. Kontaktiranje s HRT RH s ciljem ostvarivanja suradnje glede emitiranja programa HRT HR HB, kao i prenošenje signala HRT RH preko našeg sustava
8. Prioritetni cilj je osigurati proizvodnju i distribuciju programa TV HR HB, pokrivanje TV signalom cijelog prostora Bosne i Hercegovine, dok je duljina trajanja programa u ovoj fazi od sekundarnog značaja.
Na temelju navedenih odluka i preporuka poduzimane su odgovarajuće radnje i stvarane potrebite pretpostavke za registriranje JP HRT HB. Upravni odbor JP Hrvatski radio HB - Slobodna donio je odluku o istupanju Slobodne iz JP, a Upravni odbor JP Odašiljači i veze HR HB i JP Hrvatski radio HB donijeli su odluke u stupanju u jedinstveno JP HRT HB. Zastupnički dom Hrvatske Republike Herceg Bosne donio je Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji Herceg Bosne br. 01-XV-118-02 od 24. ožujka 1995. godine, a Vlada Hrvatske Republike Herceg Bosne dala je suglasnost na Ugovor o spajanju JP Odašiljači i veze Hrvatske radiotelevizije Herceg Bosne d.o.o. Mostar i JP Hrvatski radio Herceg Bosne Mostar od 8. ožujka 1995.godine u jedinstveno Javno poduzeće Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne.

Javno poduzeće Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne d.o.o. Mostar upisano je u reg. uložak Višeg suda Mostar 10. travnja 1995. godine. Osiguran je prostor za radijski studio, TV studio, odašiljače i veze i ostale službe JP u zgradi Mostarka, u Splitskoj 96 u Mostaru. Potpisivanjem Daytonskog sporazuma i uspostavom Federacije Bosne i Hercegovine, prelaskom institucija Hrvatske Republike Herceg Bosne na razinu Federacije Bosne i Hercegovine, nakon niza poduzetih radnji na izgradnji Hrvatske radiotelevizije Herceg Bosne, na temelju članka 20. stavak 1. točka l. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Herceg Bosne (Narodni list HR HB 13/95 i 24/95) i članka 18. i 28. Statuta JP Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne, Upravni odbor JP Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne na sjednici održanoj 28. kolovoza 1996. godine donio je:

ODLUKU

I.

Javno poduzeće Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne daje u vlasništvo poduzeću EROTEL d.o.o. Mostar, Tvrtka Miloša b.b. imovinu - sredstva kojom se proizvodi, prenosi i emitira radijski i televizijski program, prema posebnom popisu koji čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke daju se u vlasništvo poduzeću EROTEL d.o.o. Mostar, uz uvjet da navedeno poduzeće osigura prijenos i emitiranje radijskih i televizijskih programa prema propisanim standardima na teritoriju Hrvatske Republike Herceg Bosne, kao i na teritoriju Bosne i Hercegovine, sukladno članku 1. Odluke o osiguranju opstojnosti Hrvata koji žive izvan teritorija Hrvatske Republike Herceg Bosne (Narodni list HR HB broj 24/95). Ministarstvo gospodarstva -Vijeće za telekomunikacije HR HB, također je donijelo je Odluku broj VT-015/96 od 30. kolovoza 1996. godine o dodjeli koncesija poduzeću EROTEL d.o.o. Mostar - za proizvodnju, prijenos i emitiranje radijskog i televizijskog programa na području Hrvatske Republike Herceg Bosne.
Nakon što je prestao postojati osnivač HR HB, udruženje građana Hrvatska zajednica Herceg Bosne na osnovu akta o osnivanju - Odluke broj GV-02-23/99 od 12. veljače 1999. godine utemeljila je drugi pravni subjekt, društvo jedne osobe, Hrvatsku radio televiziju Herceg Bosne koja nije bila nasljednik ranijeg JP HRT HB. Hrvatska radio televizija Herceg Bosne, društvo jedne osobe Mostar upisana je u reg. uložak Višeg suda u Mostaru 25. veljače 1999.godine.
Transformacija medija u Bosni i Hecegovini
Krajem rata 1995. godine u BiH su postojala 272 aktivna medija, u Federaciji Bosne i Hercegovine 203 i u RS 69. U ožujku 1997. taj broj je iznosio 490 (u RS 220, u F BiH 270). Po istraživanjima Mediaplan instituta iz Sarajeva, ali i međunarodnih organizacija, prvih godina nakon rata i Daytonskog sporazuma najveći utjecaj na javno mnijenje u BiH imaju bošnjački RTV Bosne i Hercegovine (Sarajevo), srpski RTV Republike Srpske (Banja Luka) i hrvatski medij Hrvatski radio Herceg Bosne (Mostar), kao i radiotelevizije iz susjednih država HRT RH i RTS Srbije koje su u tom razdoblju dobro pokrivale teritorij Bosne i Hercegovine. U srpnju 1999. god. visoki predstavnik donio je odluku o gašenju RTV Bosne i Hercegovine i njezinoj transformaciji u PBS i RTV Federacije Bosne i Hercegovine, ali i o reorganizaciji RTV RS koja je po toj odluci trebala ostati entitetska RTV u Republike Srpske. Istom odlukom prestala je djelovati hrvatska televizijska mreža u Federaciji Bosne i Hercegovine (Erotel). Erotel je bio u mogućnosti da se tehnički i kadrovski uklopi u javni RTV sustav Bosne i Hercegovine kao televizijski kanal na hrvatskom jeziku da je postojao korektan odnos bošnjačke politike i međunarodne uprave u Bosni i Hercegovini prema potrebi Hrvata za informiranjem na hrvatskom jeziku kako bi se osjećali ravnopravnim narodom u Bosni i Hercegovini. U 2004. g. Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) nametanjem izmjena Pravila 1/1999 CRA „Nijedna javna radio ili televizijska postaja, prema definiciji sadržanoj u ovom Pravilu, ne smije sadržavati u službenom nazivu bilo kakav predznak, odrednicu ili znak koji može dovesti do toga da takva postaja bude promatrana kao isključiva domena jedne etničke ili nacionalne skupine“, ukinula je etnički predznak u nazivu radiotelevizijskih postaja u BiH. Naime, do tada je 11 RTV postaja u BiH nosilo predznak srpski ili hrvatski. U ovoj skupini bio je i Hrvatski radio Herceg Bosne kao i Hrvatska radiotelevi-zija Mostar koji se nakon odluke RAK-a od tada naziva Radio Herceg Bosne, odnosno Hercegovačka radiotelevizija Mostar. U 2004. godini RAK je završila Fazu 2, čime je zatvoren proces izdavanja dugoročnih dozvola za emitiranje RTV postajama. Naime, privatne RTV postaje dobile su dozvole za emitiranje u trajanju od 10 godina dok su javne RTV postaje dobile dozvole samo na dvije godine s planiranom intencijom da se u idućem razdoblju privatiziraju. Naravno, ove odredbe ne važe za javni RTV sustav koji ne treba dozvolu RAK-a, već svoj legitimitet vuče iz Zakona o javnom RTV sustavu.
Na temelju člana 3.3 (a) Zakona o komunikacijama BiH (Službeni glasnik BiH broj 31/03), Regulatorna agencija za komunikacije 9. svibnja 2008. godine produljila je dozvolu za zemaljsko emitiranje radijskog programa Radiju Herceg Bosne za dvije godine.

ZAKLJUČNA OCJENA

Hrvati u Bosne i Hercegovine bez svojih medija ili radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku u okviru Javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine bit će dugoročno izloženi kulturnoj destabilizaciji i mrvljenju njihovog kulturnog identiteta bez koga, poznato je, bilo koji narod ne može imati niti svoj politički identitet i ravnopravnost u nacionalno složenoj državi kakva je Bosna i Hercegovina.

1. prilog: PROGRAMSKA SHEMA RADIJA HERCEG BOSNE

2. prilog: FREKVENCIJE RADIJA HERCEG BOSNE

3. prilog: ODAŠILJAČI RADIJA HERCEG BOSNE

1. PROGRAMSKA SHEMA RADIJA HERCEG BOSNE

6,00 – 12,00 Prijepodnevni program Radija Herceg Bosne
6,00 - 10,00 Jutarnji program
6,00 – 7,00 – najava programa, duhovna misao, najave zbivanja, zanimljivosti, marketing, glazba
7,00 – Jutarnja kronika Hrvatskog radija
7,20 – 8,00 – govorimo hrvatski, pregled pisanja dnevnih novina, marketing, glazba
8,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
8,05 – 9,00 – rubrika Dogodilo se na današnji dan, servisne informacije, javljanje dopisnika, gosti, kontakt-program, marketing, obavijesti, glazba
9,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
9,05 – 10,00 – pregled slobodnih radnih mjesta, obavijesti, najava dnevnih emisija, marketing, glazba
10,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
10,05 – 11,00 – tematske emisije (pon.: ZVONO, uto.: GOSPODARSKE TEME,
sri.: SRIJEDOM U SRIJEDU, čet.: GLAS JAVNOSTI,
pet.: ŽUPANIJSKA PANORAMA,
sub.: KATOLIČKI VJERSKI PROGRAM,
ned.: ETNO GLAZBA (glazbeni blok), marketing, glazba
11,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
11,05 – 12,00 – (pon. ZDRAVI BILI, emisija o zdravstvu, utor.: OBITELJ,
srij. KORAK PO KORAK, emisija za mlade,
čet.:PUNI KRUG,emisija iz kulture, pet.: TURISTIČKA RAZGLEDNICA,
sub.: SVIJET MAŠTE, emisija za djecu,
ned.: prijenos mise, marketing, glazba
12,00 –NOVOSTI Radija Herceg Bosne
12,10 – 18,00 – Poslijepodnevni program
12,10 – 13, 00 – rubrika Dogodilo se na današnji dan - R, pregled slobodnih radnim mjesta, obavijesti, marketing, glazba
13,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
13,05 – 16,00 – Otvoreni program (aktualnosti dana, javljanje dopisnika, kontakt program, gosti, marketing, glazba, od 14,30 – 15,00 uto.: EKO KUTAK – LIJEPA NAŠA Bosna i Hercegovina, ned. od 14,10 do 15 - izbor hit tjedna)
14,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
15,00 – NOVOSTI Radija Herceg Bosne
16,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
16,05 – 17,00 – tematske emisije (pon.: SPORT LIGHT,
uto.: MOJA ZEMLJA - MOJ DOM, emisija o životu na lokalnoj razini,
sri.: TEHNO ETER-emisija o računalima,
čet.: MOSTARSKE AKTUALNOSTI,
pet.: tjedni pregled – OD PETKA DO PETKA,
sub.: GLAZBENI PREDAH UZ ZVUKE TAMBURICE, glazbeni blok,
ned.: STARI HITOVI DOMAĆE GLAZBE, glazbeni blok)
17,00 – Aktualno u 17 Hrvatskog radija
17,30 – 18,00 – marketing, glazba
18,00 – DNEVNIK Radija Herceg Bosne
18,30 – 19,00 –marketing, glazba
19,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
19,05 – 20,00 – duhovna misao - R (19,30), marketing, glazba, rubrika Govorimo hrvatski - R ( 19,50 )
20,00 – vijesti Radija Herceg Bosne
20,05 – 24,00 – Večernji program
20,05 -21,00 - najava, pregled dnevnih događaja, zanimljivosti, glazba
21,00 - 22,00 - glazbeni blokovi s najava
22,00 – 24, 00 – pon.: DOBRA VAM NOĆ, uto.: NA DRUGI NAČIN GLAZBENA
RIZNICA, glazbena emisija od 22,00 od 24,00),
sri.: SRIJEDOM U 8, čet.: VEČERAS S VAMA,
pet.: U SUSRET VIKENDU, sub.: NA POČETKU BILA JE GLAZBA,
ned.: SVJETIONIK)
23,55 – odjava Večernjeg programa i najava Noćnog programa
00,00–6,00 – Noćni program Radija Herceg Bosne
(izbor iz dnevnog programa i glazba - od ponedjeljka do petka, a subotom i nedjeljom glazba)
00,00-1,00 - tematske emisije od 10,00 -11,00 – R
1,00-2,00 - glazba
2,00 -3,00 - tematske emisije od 11,00 -12,00 – R
3,00-4,00 - glazba
4,00 -5,00 -tematske emisije od 16,00 -17,00 – R
5,00-6,00 - glazba

2. FREKVENCIJE RADIJA HERCEG BOSNE

1. Mostar 107,5 MHz
2. Hercegovina i Dalmacija 103,9 MHz
3. Središnja Bosna i Sarajevo 98,1 MHz
4. Posavina i Slavonija 106,0 MHz
5. Neum 107,3 MHz
6. Uskoplje 91,4 MHz
7. Konjic i Jablanica 101,1 MHz
8. Rama i Konjic 95,4 MHz
9. Jajce 103,5 MHz
10. Stolac 103,6 MHz

3. ODAŠILJAČI RADIJA HERCEG BOSNE

RTV Herceg Bosne d.o.o.
Radio Herceg Bosne Mostar

RADIO HERCEG BOSNE MREŽA ODAŠILJAČA

Radio Herceg Bosne - mreža odašiljača

Željko Raguž, glavni ravnatelj
Manuela Bojo, glavna i odgovorna urednica